BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ NAŠICH PRODUKTŮ

Bezpečnostní informace

Obecné upozornění

Informace pro spotřebitele

Každý spotřebitel musí dodržovat bezpečnostní doporučení, které je uvedené na obalu našich produktů a současně i zde na našem e-shopu.

Jelikož se může stát, že dojde k odlepení bezpečnostní etikety nebo jejímu poničení, uvádíme tyto bezpečnostní pokyny i zde a proto si je pečlivě pročtěte a řiďte se jimi.

Norma ČSN EN 15494 (650121) určuje bezpečnostní značení svíček určených k hoření v místnostech.


UPOZORNĚNÍ PRO SVÍČKY A VONNÉ VOSKY:

POKYNY PŘI POUŽITÍ:

Před zapálením zkraťte knot na 0,5 cm. Nenechávejte svíčku hořet déle než 4 hodiny v kuse. Svíčku sfoukněte a dále nezapalujte, když na jejím dně zbývá 6 mm vosku.

VAROVÁNÍ:

Při používání našich svíček je nutné dodržovat bezpečnostní opatření. Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru, umístěte ji mimo dosah dětí a domácích zvířat. Mezi hořícími svíčkami vždy ponechte vzdálenost odpovídající nejméně pětinásobku průměru svíčky. Hořící svíčku nenechávejte na nebo v blízkosti předmětů, které se mohou snadno vznítit. Neumísťujte svíčky do průvanu, na vratké plochy ani v blízkosti zdrojů tepla. Plamen vždy uhaste, nesfoukávejte ho a nehaste tekutinami. Svíčky ani jejich části nekonzumujte. Vonné oleje obsahují chemické látky, které mohou vyvolat podráždění kůře a očí, či způsobit alergickou reakci a mohou být toxické pro životní prostředí, zejména vodní organismy s dlouhodobými účinky. Čajové svíčky používejte pouze ve svícnech a lampách s dostatečným odvětráváním. Při použití vonného vosku odlomte požadované množství vosku a vložte jej do aroma lampy nebo elektrického ohřívače, kde ho nechte postupně rozpustit. Před další manipulací nechte vonný vosk schladnout a nesahejte do něj, hrozí nebezpečí popálení.

Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při zasažení očí: Omyjte velkým množstvím tekoucí vody. Při podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


UPOZORNĚNÍ PRO VONNÉ DIFUZÉRY:

 

POKYNY PŘI POUŽITÍ:

Odšroubujte a sejměte uzávěr, odstraňte těsnění z horní části víčka a uzávěr našroubujte zpět na lahvičku. Do lahvičky vložte ratanové tyčinky a jejich počtem regulujte intenzitu vůně.

VAROVÁNÍ:

Při používání našich vonných difuzérů je nutné dodržovat bezpečnostní opatření. Difuzér umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Tekutina může způsobit poškození nábytku, proto difuzér neumisťujte přímo na nábytek a v případě rozlití tekutinu ihned utřete. Difuzéry obsahují vysoce hořlavé látky, proto je neumisťujte do blízkosti ohně ani jiných zdrojů tepla. Tyčinky difuzéru nejsou určeny k zapalování. Není určeno ke konzumaci! Skladujte v dostatečně větraném prostoru. Vonné oleje obsahují chemické látky, které mohou vyvolat podráždění kůře a očí, či způsobit alergickou reakci a mohou být toxické pro životní prostředí, zejména vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při zasažení očí: Omyjte velkým množstvím tekoucí vody. Při podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Upozornění!

Vonné i esenciální oleje obsahuji chemické látky, které mohou vyvolat podráždění kůže a očí, či způsobit alergickou reakci a mohou být toxické pro životní prostředí.
Produkty jsou v souladu s nařízením EU označeny CLP, které se řídí aktuálním nařízením Evropské unie a jeho použití a obsah jsou dané zákonem. CLP etiketa obsahuje piktogramy, údaje o společnosti, bezpečnostní věty, chemické složky, které mohou vyvolávat alergickou reakci. Etikety obsahují i informace o kódu UFI (jedinečný identifikátor složení).